Medborgarlöfte 2018: Fortsatt fokus på droger bland unga i STO

Polisen Södra Fyrbodal och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust kommer även under 2018 att kraftsamla mot droganvändningen bland unga, det står klart när årets medborgarlöfte presenterades.

Arbetet med fokus på droger brand unga i STO-området är en del av 2018 års medborgarlöfte och innebär att polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid på att synas där ungdomar vistas. Nytt för i år är att arbetet kommer att riktas mot unga mellan 10 och 25 år – alltså ett ökat fokus på de allra yngsta.

Ulf Darell, kommunpolis Tjörn och Orust

– Vi har sett att ungdomarna inte fångas upp tillräckligt tidigt och därför utökar vi åldersspannet. Det finns unga under 15 år som har ett långvarigt missbruk – det kan handla om allt från cigaretter och alkohol till narkotika. Vi behöver arbeta både för att fånga upp de här personerna och förebygga att det sprider sig till personer i deras närhet, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Orust och Tjörn.

Varningssignaler för föräldrar
Polisen lovar att under året genomföra minst sex särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon. Kommunerna lovar att stärka det förebyggande arbetet, att arbeta för tidig upptäckt och att sätta in snabba insatser.

Under 2017 har samverkan mellan kommunernas socialtjänster och polisen ökat och polisen har tillsatt ungdomsutredare. Samtidigt är det viktigt att föräldrar och närstående tar sitt ansvar och agerar om de känner oro för sina barn.

– Man bör vara uppmärksam på om ungdomarna byter ut sitt umgänge helt och om de nya kompisarna inte kommer in utan stannar kvar utomhus. Då bör man reagera och vara förälder genom att ställa frågor och våga vara obekväm, säger Ulf Darrell.

Så har det gått med förra årets löfte
Medborgarlöftet har tagits fram efter dialoger med invånarna. De har under hösten haft möjlighet att tycka till via en digital enkät och i samtal på olika platser i de tre kommunerna.

2017 års medborgarlöfte var det första i Södra Fyrbodal. Arbetet kommer att följas upp av polisen och kommunerna under januari, men flera resultat av medborgarlöftet kan redan nu konstateras. Kommunerna har genomfört flera trygghetsvandringar och gjort vissa åtgärder utifrån vad som framkommit, till exempel att röja buskage och sätta upp bommar. Polisen lovade minst 20 riktade insatser mot droger i trafiken och har genomfört 27. Det har gjorts riktade insatser mot mopeder och A-traktorer samt hastighetsövervakning. När det gäller att motverka droger bland unga har polisen genomfört övningssök med narkotikahund i skolor och insatser i samband med skolavslutningar.

– Det här är första året som vi haft medborgarlöften och det är något som både polisen och kommunerna kommer att utveckla. Vi kommer att titta på vad som kan bli bättre, men min bild är att vi alla är vinnare i detta, säger Ulf Darell.

Medborgarlöftet för 2018 i Södra Fyrbodal:
Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2018 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzon.Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i trafiken. Vid minst sex (6) tillfällen kommer vi att ha planerade insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.
 
Så har löftet tagits fram
Medborgarlöftet är ett åtagande från oss inom lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenungsund, Tjörn och Orust) till invånarna.Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog som genomfördes hösten 2017 samt aktuella lägesbilder för vårt område.Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemensam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2018 tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Det här lovar vi
Under tiden 1 januari – 31 december 2018 lovar Polisen Södra Fyrbodal att:

  • Genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • Vi ska synas mer i områden där ungdomar vistas
  •  

  • Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:
  • Skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö för barn och unga genom att stärka det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser.

Målet
Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Upp