Efter flera års gemensam kamp kan nu företagare och boende i Stenungsund, Tjörn och Orust glädjas åt en viktig delseger för en välfungerande infrastruktur. Väg 160 finns med som en av de fyra högst prioriterade bristerna i hela Västra Götaland. Beslutet om en ny regional infrastrukturplan togs i regionfullmäktige 30 januari.

Redan 2015 startades ett samarbete med namnet Nordvästsvenska Initiativet mellan näringsliv och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. Det sätter fokus på infrastrukturfrågor för fortsatt utveckling av STO-regionen.

− Efter att i flera år arbetat med infrastrukturfrågorna i våra tre kommuner, insåg vi att vi behövde ett nytt grepp för att nå resultat. Tillsammans med näringslivet identifierade vi tre viktiga åtgärder för att skapa en attraktiv STO-region, säger Martin Johansen kommunalråd på Tjörn.

− Att vi har kunnat arbeta över både kommun- och blockgränser tillsammans med näringslivet mot tydliga mål har visat sig framgångsrikt, intygar kommunalråden Kerstin Gadde från Orust och Bo Pettersson från Stenungsund.

Nordvästsvenska Initiativets tre huvudområden

 • En förbättring av hela väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
 • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår.
 • En bro mellan Orust och fastlandet.

   
  Välfungerande infrastruktur nödvändig för näringsliv och pendlare
  − Nordvästsvenska Initiativet är oerhört viktig för näringslivet i STO-regionen. Tillgänglighet och ledtider är idag en mycket viktig fråga för att vara konkurrenskraftiga, inte minst för Wallhamn AB. För att vi skall kunna fortsätta växa krävs pålitlig infrastruktur för godset till och från vår anläggning. Men minst lika viktigt är det för våra anställda. I dag konkurrerar vi även om kompetensen och då är köer och långa restider inget positivt om vi vill skapa nya arbetstillfällen, säger Torbjörn Wedebrand VD på Wallhamn AB och en av initiativtagarna.

  Beslutet innehåller fler positiva nyheter för vår region
  Beslutet innebär att sträckan E6 – Skåpesund utreds i en så kallad åtgärdsvalsstudie under 2018. Vägsträckan bedöms som en av länets fyra högst prioriterade brister och bland annat kommer man att behandla trafiklösningar för tunneln och vävningskorsningen i Stenungsund. Förutom att studera lösningar på befintliga vägsträckor kommer åtgärdsvalsstudien även att belysa behovet av att bygga en ny bro mellan Orust och E6. En ny broförbindelse kommer i så fall att finansieras av färjeanslaget, det vill säga Trafikverkets driftsmedel för att köra färjan.

  Beslutet i regionfullmäktige innefattar också bygget av sträckan Säckebäck och Varekil där man redan börjat projektera. 2020 beräknas byggnationen stå klar. Likaså finns en satsning på ett nytt resecentrum i Stenungsund med i planen.

  Mot nya delsegrar
  Arbetet med Nordvästsvenska Initiativets två kvarstående åtgärder fortsätter. Just nu pågår en samhällsekonomisk analys av en ny broförbindelse. Denna beräknas vara klar i vår och kommer då att presenteras för politiker och näringsliv.

  Den nya Regionala transportinfrastrukturplanen gäller mellan 2018-2029. Du kan läsa mer om kommunernas arbete för en utvecklad infrastruktur på respektive kommuners hemsidor. Sök på Nordvästsvenska Initiativet.

 • Mikael Berglund
  Reporter och skribent

  mikael@nyhetersto.se

  Information från polis, räddningstjänst, åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
  Vid pågående nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits.
  Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.
  Stenungsund - Tjörn - Orust

  Läs mer på www.estetutbildning.se | www.floristutbildning.se