Mat, dryck, svamp, djur läkemedel, kemiska produkter och gas
– Det är mycket som kroppen säger ifrån att den inte vill ha, eller att det är något fel på det man har stoppat i sig.


Barn
Många förgiftningstillbud inträffar bland småbarn. Eftersom det är naturligt för barn att “testa” sin omgivning kan olyckan snabbt vara framme. Smak och lukt avskräcker inte alltid. Om en förgiftningsolycka har inträffat skall du inte vänta med att vidta åtgärder det kan dröja flera timmar innan tecknen på förgiftning visar sig. Ett barn med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus.

Vid misstanke om förgiftning
– Lägg en person som är medvetslös i framstupa sidoläge, så att tungan inte täpper till svalget och orsakar kvävning. Om personen andas dåligt kan mun-mot-munandning behöva ges.

– Efter förtäring: Ge ett glas dryck.

– Om ett frätande ämne svalts är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och ge dryck.

– Vid intag av en petroleumprodukt (t ex tändvätska, lacknafta, lampolja) ska man inte framkalla kräkning. Ge några matskedar grädde om barnet är opåverkat. Uppsök/kontakta sjukhus vid hosta, kräkning eller tecken på slöhet.

Viktigt:
– Ge aldrig något att dricka till ett barn som är slött eller påverkat på annat sätt.
– Framkalla inte kräkning och ge inte medicinskt kol förrän du vet om det behövs och kan ske utan risk.

Efter stänk i ögat:
Spola omedelbart under minst 5 minuter i mjuk vattenstråle från t ex ett rent dricksglas eller dusch. Håll ögonlocken brett isär så att sköljningen blir effektiv. Kontakta/uppsök sjukhus eller läkare vid kvarstående irritation.

Vid stänk av frätande ämnen ska man fortsätta spola minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus eller läkare.

Efter spill på huden:
Spola omedelbart och rikligt med rinnande vatten. Tvätta med tvål och vatten.

Efter inandning:
Det kan vara viktigt att vila efter inandning av vissa giftiga/retande gaser eller ångor.


Ring giftinformationscentralen (i nödläge 112) eller sjukhus/läkare för ytterligare råd.

Gifinformationcentralen: 010 – 456 67 00
www.giftinformation.se