En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för om du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. Här följer ett antal grundregler för brandsäkerhet ombord.

Om båten börjar brinna
• Stanna motorn.
• Styr fören mot vinden.
• Använd handbrandsläckaren.
• Stäng av bränsle- och gasolsystem.
• Stäng av huvudströmmen.
• Släck pyrande brandhärdar med vatten.

Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden.

Tänk på att…
• Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.
• Stäng av motorn vid tankning.
• Lösa tankar ska fyllas på utanför båten.
• Placera gasolfaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.
• Köp endast värmare som är gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
• Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas.
• Rök inte vid hantering av bränsle.
• Stäng huvudströmbrytaren när båten inte används.

Bränslesystem och avgasrör
• Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Använd metallrör och specialgjorda bränsleslangar. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten ”lever” i sjögång.
• Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
• Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.

Elektriska komponenter
Förebygg risk för gnistor från elektriska komponenter genom att:

• Underhålla elapparater regelbundet och se till att de är rena och torra.
• Utrusta startkablar med gummi- eller plastisolering där de har kontakt med metallyta.
• Skruva åt anslutningar.
• Alltid stänga av huvudströmmen innan du börjar med motorunderhåll.

Handbrandsläckare
Fritidsbåt ska vara utrustad med handbrandsläckare. Att installera gas- och brandvarnare är en god investering.

• Båt under 10 meter ska ha minst en handbrandsläckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 2 kg, det vill säga klass 13A 70BC. Släckaren ska vara certifierad av DNV, SBSC eller SWEDAC-ackrediterat certiferingsorgan.
• Båt över 10 meter ska ha minst två handbrandsläckare av samma typ som ovan. Den ena släckaren bör placeras så att den är lättåtkomlig utifrån.

Källa: Brandskyddsföreningen