Eldning ska alltid ske med stor försiktighet. Det enda som du får elda är rent trädgårdsavfall, alla annan eldning av avfall är förbjuden och straffbart. Följ regler och tips för säker eldning.

Det är alltid du som tänder brasan som är ansvarig för elden. Du får bara elda när att det inte råder eldningsförbud eller när dina grannar inte besväras av röken. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende.

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker. Påskbrasa, alternativt valborgsmässoeld är undantaget förbudet.


ELDNINGSFÖRBUD?
Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud. Eldningsförbuden kan se olika ut beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Du hittar information om eldningsförbud på din kommuns, länsstyrelse eller räddningstjänstens webbplats och lokalt även på NYHETERsto.se. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar.

Inget eldningsförbud i STO

Just nu råder inget eldningsförbud i Stenungsund, Tjörn och Orust.


*Orust kommun har permanent eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan. Läs mer >>

Om man bryter mot eldningsförbudet
Eldar man och det är eldningsförbud kan det innebära att man straffas med böter, om man blir upptäckt. Brottet är förenat med bötesstraff, men polisen delar inte ut några böter direkt på plats. När brottet dokumenterats och anmälts så går det vidare till en förundersökning, där en åklagare beslutar om det ska gå vidare till strafföreläggande, det vill säga böter utan att fallet tas upp i en domstol. Att man kan ge strafföreläggande beror på att brottet endast har böter i sin straffskala.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.


GRILLA UNDER ELDNINGSFÖRBUD

Grillning är när eldningsförbud råder endast tillåten i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. Med “för ändamålet framtagna grillar” menas vanliga kol-, gas- och elgrillar som kan köpas i butiker.

Engångsgrillar
Får användas men särskild försiktighet bör iakttas då dessa grillar ej har samma säkerhet som en vanlig grill. Med “särskilt iordningställd grillplats” menas en av kommunen eller markägaren iordningställd grillplats i betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav. Din lokala kommun kan ha egna lokala regler om engångsgrillar, se mer på respektive kommuns hemsida.


ELDNING UTOMHUS

Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. Här följer några goda råd som kan vara bra att ha då du skall elda utomhus.

Checklista för eldning utomhus:
Kontrollera brandriskprognos och att eldningsförbud inte råder.
Ring “upplysning angående eldning utomhus”.

Kontrollera med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet eller liknande att eldning är tillåten. Endast trädgårdsavfall, grenar, löv etc får eldas. Det är inte tillåtet att elda annat avfall.

– Eldning får ej ske vid kraftig vind
– Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott
– Eldningen skall ske i små omgångar
– Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr.
– Släckutrustning (vattenslang) finns tillgänglig.
– Tänk på att elda så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.
– Vid eventuella frågor kontakta räddningstjänsten.

Observera att all eldning sker på eget ansvar
“Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.”

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Elda gräs
Gräsbränning leder många gånger till oönskad spridning och i flera fall till att byggnader brinner upp. Orsaken till att gräsbränning ofta leder till oönskad spridning är att det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några minuter kan vinden göra att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den.

Du får naturligtvis inte elda om det råder eldningsförbud. I vissa områden kan det dessutom förbjudet att elda utomhus av hälso- och miljöskäl.

Att tänka på innan man ska elda gräs
Gräsbränder är vanliga och onödiga. Det är svårt att elda gräs, elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Eldning av gräs gör visserligen att gräs snabbt får mineraler och börjar växa tidigt men å andra sidan får gräset inte tillgång till dessa gödningsämnen lika länge om man bränner som när gräset får förmultna naturligt. Gräseldning närmare byggnad eller skog än 15 m är direkt olämpligt. I lantbruk krävs i flera fall i försäkringsföreskrifterna skyddsavstånd på 75 m till byggnad och 40m till skog.

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2m breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter. Anmäl större eldningar (ca 500 m²) till räddningstjänsten och tänk på att eldning efter mörkrets inbrott kan göra att personer som ser lågor larmar ut räddningstjänsten i onödan.

Att tänka på vid eldningen av gräs
Elda aldrig gräs ensam och bränn bara små ytor åt gången och i rätt riktning, dvs mot vinden och inte med! Det kan inte upprepas för ofta att man alltid ska ha vatten till hands när man eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Med obrännbara krattor kan ni ”styra” elden något. Håll elden under uppsikt hela tiden.

Externa länkar
Gräsbrandriskkarta >>